ويژگي نام مقدس اللهبنام تو اي قرار هستيويژگي نام مقدس الله

هزار و يك نكته از قران كريم


بخش اسماي الهي


عظمت و قداست نام الهي


نام الهي از چنان عظمت و قداستي برخوردار است که اگر به هنگام ذبح حيوان ذکر شود، آن حيوان حلال، و گرنه گوشت آن حيوان حرام مي گردد.از اين رو، قرآن کريم، به صورت سلب و ايجاب آن را مطرح مي کند. گاهي مي فرمايد: از آن حيواني که نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد؛ ( و لا تأکلوا ممّا لم يذکر اسم الله کنتم باياته مومنين ) انعام ، 1عليه و انّه لفسق )- انعام، 121 _ گاهي مي فرمايد: از آن حيواني که نام خدا بر آن برده شده بخوريد: ( فکلوا ممّا ذکر اسم الله عليه ان کنتم باياته مومنين ) انعام ، 118برگرفته از:


هزار و يک نکته از قرآن کريم، پژوهش و نگارش؛ اکبر دهقان،

مرکز فرهنگی درس هايی از قرآن، چاپ پنجم، 1384
هزار و يک نکته به شرح ذيل تحقق پذيرفت:


تفسير الميزان، 220 نکته


تفسير نمونه، 120 نکته


تفسير نور الثقلين، 80 نکته


تفسير کبير، 80 نکته


تفسير کشف الاسرار، 60 نکته


تفسير موضوعی، 70 نکته


تفسير نور، 70 نکته

تفاسير و کتب ديگر، 200 نکته

ويژگي نام مقدس الله