صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: فضائل و ویژگی های امام خمینی(ره)

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13

  فضائل و ویژگی های امام خمینی(ره)
  فضائل و ویژگی های امام خمینی(ره) عبادی
  1 ـ ایمـان راسخ و خلل نـاپذیـر به مبدا و معاد.
  2 ـ دست یـابـی به تـوفیقـات بزرگ از جـانب خـداوند.
  3 ـ اخلاص و نیت خـالص در تمـامـی اعمال.
  4 ـ دوری از ریـا كـاری و زهـد فـروشـی.
  5 ـ تقیـد به نمـاز اول وقت و نمـاز شب و نوافل.
  6 ـ تـوسل به ائمه اطهار(علیهم السلام)
  7 ـ دست یابی به قله عرفان.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  8 ـ محبـوبیت در قلب تـوده هـا و حكـومت بـر دل هـا.
  9 ـ شخصیتـی همیشه پیـروز و شكست نـاپذیـر.
  10 ـ انفاق در راه خدا.
  11 ـ تـرك مكـروهـات و تـوجه به مستحبات.
  12 ـ دوری كـردن از غیبت و نفـرت و بـی زاری از آن.
  13 ـ تـوجه عمیق و همیشگـی به دعا و نیایـش و مسالت از خداوند.
  14 ـ داشتـن وجهه و چهره نـورانی و الهی و جذاب.
  15 ـ عمل به تكلیف و وظیفه ی الهی و نـادیـده گـرفتـن غیـــر آن.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  اخلاقی
  16 ـ سعه صـدر و تحمل و استقـامت در راه هـدف.
  17 ـ اطمینـان به نفـس و تـوكل به خدا.
  18 ـ نمـونه اعلای صبـر و استقـامت و پـایـداری.
  19 ـ شجاعت و شهامت بی نظیر.
  20 ـ خشـونت بـا ستمگـران و كـافـران و زورگـویان.
  21 ـ همت والا و بلند.
  22 ـ ایثـار و از خـود گذشتگـی در راه هـدف.
  23 ـ دوری از امـور ذلتآمیز و حفظ عزت و سـرافرازی.
  24 ـ دوری از تملق و پـرهیز از مطـرح شـدن.
  25 ـ قـاطعیت در تصمیـم گیـری و دوری از شك و تـردیـد.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 4. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  26 ـ طمانینه و آرامش روح.
  27 ـ خلق و خـوی نـرم بـا اطـرافیان.
  28 ـ پـرهیز كـامل از اسـراف و افـراط و تفـریط.
  29 ـ تقدم جستن در سلام.
  30 ـ جاذبه و دافعه در حد اعلی.
  31 ـ نظافت و آراستگـی ظاهـری واستعمـال بـویخـوش.
  32 ـ بیـان و قلـم و كلام و نگـاه نـافذ و مـوثر.
  33 ـ تواضع و فروتنی در حد والا.
  34 ـ محافظت در حفظ سلامت و صحت.
  35 ـ كم حرفی و سنجیده گویی.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 5. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  36 ـ رفتـار خـوب بـا همسـر و فـرزنـدان و كـودكان.
  37 ـ بـاز بـودن در منزل به روی همگان.
  38 ـ دوری از تكلف و داشتـن زنـدگـی سـاده.
  39 ـ تحمیل نكـردن امـور شخصـی خـود به دیگران.
  40 ـ نظم چشـم گیـر و دقیق در تمـامـی امـور.
  41 ـ دقت كـامل در مصـرف بیت المال.
  42 ـ تكـریـم و دل جـویـی فـرزنـدان شهدا و ایتام.
  43 ـ تكـریـم و بزرگ داشت استـادان و علمـای هـم عصـر خود.
  44 ـ خـدمت گزار اسلام و مسلمیـن و افتخار به آن.
  45 ـ اغتنـام از فـرصت و دقـایق عمــر.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 6. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  46 ـ فـرامـوش نكـردن دوستـان و بـرادران دینی.
  47 ـ پـرهیز از جـدال و مـرا و ستیزه جـویی.
  48 ـ روحیه ی اجتمـاعی و پـرهیز از انزوا و گـوشه گیری.
  49 ـ كـوشـش وجـدیت وپـی گیـری جـدیامـور و دوری از بطالت.
  50 ـ دوری از كبـر و غرور و خـودپسنـدی.
  51 ـ عفـو و اغمـاض و نـادیـده گـرفتـن بـدیهـا.
  52 ـ دیـدن محـاسـن و روحیه سپاس گزاری.
  53 ـ جهاد اكبر و تهذیب نفس.
  54 ـ واقع بینی و اغراق گریزی.
  55 ـ یاس زدایی و امیدبخشی.
  56 ـ جامعیت و همه سو نگری.
  57 ـ عدم اعتنا به ملامت ها و سرزنـش بـد خـواهان یا ساده لـوحان.
  58 ـ تـوجه زیـاد به نیـروهـا و اقشـار متفكـر جـامعه.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 7. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  سیاسی
  59 ـ روشـن گـری و بیـدار نمـودن افكار خفته.
  60 ـ حـریت و آزادمنشـی و آزادیخـواهـی.
  61 ـ بینـش عمیق سیـاسـی و آشنـایـی به اوضـاع و تحـولات زمـان.
  62 ـ دقت در تـاییـد افـراد و صـدور اجـازات.
  63 ـ دوست شناسی و دشمن شناسی.
  64 ـ احیـای آرمـان هـای مقـدس حسینی.
  65 ـ منادی مظلومیت شیعه.
  66 ـ پایه گزار ركـن ولایت فقیه. ـ پایبندی و تقید به قـوانیـن و مصوبات.
  67 ـ تـوجه و رسیـدگـی و جـانب داری از فقـرا و مستضعفیـن.
  68 ـ بی زاری و نفرت از سرمایه داران بـی ایمان و مستكبران زمان.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 8. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  69 ـ بـرخـورد سـازنـده و هـدایت گـر بـا مخـالفـان.
  70 ـ مـدیـریت، تـدبیـر و دور انـدیشـی بسیـار قـوی.
  71 ـ مـایه امیـد محـرومیـن ومظلـومان جهان.
  72 ـ صـراحت در گفتـار و بـی پـروایـی در بیان حق.
  73 ـ احیـای اسلام و عظمت بخشیـدن به دیـن خـدا.
  74 ـ به وحشت افكنـدن هـر دو ابـر قـدرت و قـدرت هـای شیطـانی.
  75 ـ افشای كامل اسلام امریكایی.
  76 ـ تبییـن اركـان اسلام نـاب محمـدی(ص).

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 9. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  77 ـ احیای شعائر اسلامی و الهی.
  78 ـ شهادت طلبـی و عدم تـرس از مـرگ.
  79 ـ پاس داری از قداست و ارزش شهادت و ترویج فرهنگ شهادت طلبـی.
  80 ـ نجـات قـرآن از انزوا و غربت.
  81 ـ تلاش در جهت وحـدت امت اسلامـی.
  82 ـ ایجـاد روحیه بسیجـی و جهادی در مـومنـان.
  83 ـ مخـالفت دایمـی بـا تز جـدایـی دیـن از سیـاست.

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريم 10. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت ارديبهشت ۱۳۹۰
  نوشته
  11,630
  مورد تشکر
  20,200 پست
  حضور
  66 روز 7 دقیقه
  دریافت
  11
  آپلود
  0
  گالری
  13  علمی
  84 ـ مـرجعیت بـا قبـول اعلمیت ایشـان از سـوی قـاطبه علما.
  85 ـ تـربیت شـاگـردان انقلابـی و مخلص .
  86 ـ تـرسیـم پـویـایـی اجتهاد در عیـن تكیه به فقه سنتی.
  87 ـ احیـای عزت روحـانیت و حـوزه های علمیه.
  88 ـ اشـراف به مسـائل حكـومتـی و مستحـدثه.
  89 ـ قـدرت در تصمیـم گیری سـریع و دقیق و مطابق با زمان و مكان در فتاوا

  رفيق بي كلك مادر

  قويترين درختان در كوير ميرويند من يك كويريمصفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود