مطلبي كه مي خواهم عرض كنم شايد برايمان پذيرشش سخت باشد اما حرف حق را بايد از هر كس كه هست شنيد و پذيرفت و كار درست را از هر كس كه كه هست يادگرفت .اين از آموزه هاي دين ماست لذا متعصبانه به اين مطلبي كه مي خواهم عرض كنم نگاه نشود .
يكي از آشنايان بسيار دور ما خانمي محجبه است كه به همراه خانواده به آمريكا مهاجرت كرد ، در آنجا با رورسي و مانتو تردد مي كند . ايشان متاسفانه دچار سرطان سينه شدند و به پزشك مراجعه كردند ، پزشك ايشان در بدو امر مرد بود ، زماني كه نتايج آزمايشها و ماموگرافي را ديد و محرز شد كه ايشان سرطان سينه دارند و با توجه به وضعيت حجابشان ، ايشان را به يك دكتر زن معرفي كرد و گفت كه اين خانم دكتر از جهت تخصص دقيقا مانند من است شما با او راحت تريد - چون ظاهر محجبه ي او را ديد-
دو نفر از اقوام ما كه خانمهاي محجبه اي هستند هم متاسفانه دچار همين بيماري شدند - خداوند به حق باب الحوائج حضرت موسي ابن جعفر همه ي مريضها را شفا بدهد .آمين - پزشك معالج آنها مرد است . اين خانمها علاوه بر مشكل روحي حاصل از بيماري سرطان ، دچار شوكهاي رواني حاصل از معاينه توسط پزشك مرد هم مي شوند .
ما در كشوري زندگي مي كنيم كه خانمها در بسياري از مشاغل حضور دارند در واقع ضرورت حضور پزشك زن در اين رشته هاي خاص چنان پر رنگ و غير قابل انكار است كه جا دارد براي جذب تخصص زنان در اين رشته ها حتي دولت هزينه مضاعف نموده و حقوق و دستمزد و مزاياي ويژه به زنان متخصص در اين رشته در نظر بگيرد .
بنده حتي شنيده ام كه براي سونوگرافي هاي خاص زنان ، مرد اين كار را انجام مي دهد ، واقعا از روان و روحيه يك زن محجبه ، چه چيزي باقي ماند ؟ گويا تنها چيز بي اهميت در پروسه درمان ، مسائل روحي و رواني بيمار است .
من از آمريكا متنفرم اما اگر كار درست و صحيح در آن كشور انجام شود را تاييد مي كنم و معتقدم بايد از آن الگو برداري شود . بويژه در بحثي كه عرض كردم .
اميدوارم روزي برسد كه براي زن محجبه هم امكاناتي قائل شوند .