به نام او که خالق همه است

واقعاً خیلی جالب است که ما هر روز از یک دشمن واقعی، چندین ضربه می خوریم و حواسمان نیست که چه بلایی از جانب این دشمن بر سر ما دارد می آید.

حتماً می گویید کدام دشمن؟


بله، شیطان دشمن ماست.دشمن حقیقی و واقعی که از هر راهی برای به انحراف کشیدن و تضعیف انسان کمک می گیرد.

خداوند در چند جای قرآن اشاره فرموده که شیطان دشمن شماست. ( مانند آیه 60 سوره یس : ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبد الشیطان إنه لکم عدو مبین)

شیطان که دشمن قسم خورده انسان است از هر راهی تأکید می کنم از هر راهی برای به خطا کشیدن ما انسان ها، استفاده می کند.

در داستان حضرت آدم و حوا، شیطان برای این که این پیامبر الهی دچار ترک اولی شود، برای حضرت آدم و حوا قسم خورد که من خیر شما را می خواهم (سوره اعراف آیه 21 : و قاسمهما إنی لکما لمن الناصحین) حتی در بعضی نقل های این داستان آمده است که شیطان برای حضرت آدم و حوا قسم به خداوند متعال خورد که خیر آنها را می خواهد.


شیطان به انسان های الهی و برگزیدگان خداوند یعنی پیامبران، چشم طمع دوخته بود که آن ها را به خطا بکشاند چه برسد به ما، که انسان های ضعیفی هستیم و هر لحظه باید از خداوند متعال تقاضای کمک و عنایت داشته باشیم