ويژگى‏هاى كلى پوشش اسلامى زن‏
حدود و ويژگى‏هاى پوشش اسلامى، در هر زمان و مكانى از طريق موارد چهارگانه زير روشن مى‏گردد.
1- تمام بدن را بپوشاند به غير از صورت و دست‏ها تا مچ.
2- تنگ نباشد و حجم بدن را نشان ندهد.
3- رنگ محرك نداشته باشد.
4- الگو و طرح مهيج نداشته باشد.
شرايط متفاوت و پوشش اسلامى‏

با در نظر داشتن اينكه اسلام بنا بر شرايط زمانى و مكانى احكام مختلف دارد، با توجه به حضور همه جانبه زنان مسلمان در تمامى فعاليت‏هاى اجتماعى، انتخاب نوع پوشش نيز بايد با توجه به شرايط موجود حاكم باشد.