حقیقت و دروغ:
روزی دروغ به حقیقت گفت:میل داری تا با هم به دریا برویم و شنا کنیم،حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد.آن دو با هم به کنار ساحل رفتند.وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را درآورد.دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت.از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.
دشوارترین و آسانترین:
از ارسطو پرسیدند در زندگی دشوارترین چیز چیست؟گفت:اینکه انسان خود را بشناسد.پرسیدند آسانترین چیز چیست؟ گفت: دیگری را نصیحت کند.
زیباترین خنده ها:
زیباترین لبخندها لبخندی است که به دنبال قطره های اشک پیدا می شود و در سپهر چهره ها رنگین کمان می سازد.یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر.