پرسش:
چند کتاب مقدماتی برای شروع فلسفه معرفی کنید.

پاسخ:
برای شروع فلسفه (مخصوصا اسلامی که مورد نظر شماست) چند کتاب خدمت شما معرفی می کنم:
- بخش فلسفه و منطق از مجموعه آشنایی با علوم اسلامی استاد مطهری
- آموزش فلسفه اسلامی، استاد مصباح
- نظام حکمت صدرائی از استاد عبودیت
کتابهایی است که از ساده به پیشرفته خدمت شما معرفی می شود. این کتاب ها برای شروع مناسب است، البته کتاب های بدایه الحکمه و نهایه الحکمه از علامه طباطبایی نیز جایگاه ویژه ای دارند که به زبان عربی هستند (البته ترجمه این دو کتاب به زبان فارسی نیز وجود دارد)لینک اصلی