پرسش:

گفته می شود خداوند نه عین مخلوقات است نه جدا از آنهاست. نه درون انهاست و نه مخلوقات در او. نسبت مخلوقات ذهنی انسان هم با انسان همین حالت را دارد. نه درون انسان هست نه جدا از او و نه عین انهاست.
آیا این مثالهایی که در مورد انسان زدم در مورد رابطه خداوند با مخلوقات هم صدق می کند؟

پاسخ:
با سلام خدمت شما دوست گرامی
رابطه انسان با تصورات ذهنی اش، دقیقا رابطه خداوند و مخلوقات نیست زیرا که انسان در مثال ما، خود نیازمند است و ممکن الوجود، درحالیکه خداوند واجب الوجود بالذات است. انسان ظرفیت محدودی برای تصورات ذهنی دارد، به طور مثال نمی تواند هم زمان 1000000 سیاره را تصور کند که در هر کدام 1000000 موجود باشد که نسبت به تک تک آنها نیز ملتفت و هشیار باشد، در حالیکه خداوند چنین نیست و در هر لحظه به تمام موجودات خود، اشراف تام دارد. بنابراین نمی توان این دو رابطه را مانند هم دانست.
با این حال، برای درک برخی از صفات و ویژگی های خداوند، می توان از این طریق اقدام کرد و تصوری از آنچه در مورد خداوند وجود دارد، به دست آورد. البته این تصور دقیق و مطابق با واقع نیست (و اساسا نمی توان توقع داشت که نسبت به خداوند تصور مطابق با واقع داشته باشیم) ولی برای تقریب به ذهن، این مثال می تواند کمک کند.
موفق باشید
لینک اصلی