امدادهاي غيبي در زندگي بشر
نويسنده: آيت الله مرتضي مطهري

امداد های غیبی نوشته شهید مرتضی مطهری

این اثر که می‌کوشد با نگاهی کلی به آیات مربوط به امدادهای غیبی، آنها را در ساختاری منظم ارائه دهد، از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن تهیه شده است. امدادهای غیبی خداوند، تأثیر شگرفی در زندگی انسان‌ها دارد. در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) این موضوع به تأکید مطرح شده، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان گفت امدادهای غیبی در زندگی‌ انسان‌ها یک استثناست و تنها در موارد نادری نمایان می‌شود، بلکه یکی از سنت‌های الهی است که مؤمن می‌تواند در سختی‌های زندگی به آن دل ببندد و امید نجات داشته باشد «امدادهای غیبی، تعبیری مرکب از دو واژه امداد و غیب است. اصل و ریشه امداد، کلمه مد به معنای انبساط و امتداد است. لفظ مد و مشتقات آن ۳۲ بار در قرآن کریم آمده، که از آنها فقط ۱۵ مورد درباره کمک‌رسانی است. کلمه غیب در برابر شهادت قرار دارد و قرآن نیز بین آنها تقابل برقرار ساخته است. (عالم‌الغیب والشهاده، انعام، آیه ۷۳) غیب یعنی چیزی که از انسان پوشیده است.»