در شمالی ترین شهر کشور دانمارک می توان یک نشانه قرانی را دید. جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیوندند . دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند. و بنابر این .این پدیده زیبا بوجود می اید.
سوره مبارکه الرحمن :مر ج البحرین یلتقیان . بینهما برزخ لا یبغیان . فبای الا ربکما تکذبان .یخرج منهما اللو لو والمرجان .
دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند. اما میان ان دو حد فاصلی که به هم تجاوز نمیکنند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. و از ان دو مروارید و مرجان خارج می شود. " یا حق.