پس ادمی باید اندرزها را بپذیرد و پیش از رسیدن رستاخیز پرهیز کار باشد. و در کوتاهی روز گارش اندیشه کند. و به ماندن کوتاه در دنیا نظر دوزد . تا ان را به منزلگاهی بهتر مبدل سازد.
پس برای جایی که او را می برند و برای شناسایی سرای دیگر تلاش کند. خوشا به حال کسی که قلبی سالم دارد.
خدای هدایتگر را اطاعت می کند. از شیطان گمراه کننده دوری می گزیند. با راهنمایی مردان الهی با اگاهی به راه سلامت رسیده و به اطاعت هدایت گرش بپردازد. و به راه رستگاری پیش از ان که درها بسته شود .و وسایلش قطع گردد بشتابد. در توبه را بگشاید .و
گناهان را از بین ببرد. پس چنین فردی به راه راست ایستاده و به راه حق هدایت شده است. "
مولا علی علیه السلام. یا حق.