کرامات امام محمد تقی علیه السلام . 1-سخن گفتن در هنگام ولادت .2-طی الارض از مدینه به خراسان برای مراسم تجهیزامام رضا علیه السلام.پدر بزرگوارشان. 3-شفا دادن بیماران .
4-استجابت دعاهایاو برای یاران و علیه دشمنانش. 5-اطلاع دادن از باطن و اسرار درونی افراد. 6-خبر دادن از رویدادهای اینده.
7-اگاهی از زمان شهادت خود.
این کرامات و به ویژ ه اظهاراتی که نشانه علم غیر متعارف ان حضرت بود. حتی در دل مخالفان ایشان نیز تاثیر می گذاشت.
به طوری که امامت او را تصدیق می کردند. یا حق.