" ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا ."هر کس تقوا ورزد خداوند به فرمانخود برای او گشایش و سهولت قرار دهد.
تقوا عبارت است از انجام وظیفه .و وظیفه به علم و قدرت و توجه مشروط است. بنابر این تقوا یعنی انجا که می دانی و می توانی و توجه
داری عمل کنی.
بر پایه این ایه مبارک اگر چنین کنی خداوند گستره امکانات و اختیار تو را بیشترمیکند. یعنی سرمایه اگاهی .توان و توجه تو را افزایش میدهد.و تو را از بن بست ها و محدودیت ها خارج میکند.
"و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب . " هر کس تقوا ورزد . خداوند برای او محل خرو ج از مشکلات قرار میدهد.
و او را از جایی که گمان نمیبرد روزی میبخشد.
" ان تنصر والله ینصر کم و یثبت اقدامکم . " اگر خدا را یاری کنید .خدا شما را یاری می کند. و ثابت قدمتان می گرداند.
تمام انچه به نظر ظا هری از روی تصادف برای انسان پیش میاید . بر اساس حساب و کتاب و بر نامه دقیقی است که خداوند منعال طراحی
ان را بر عهده دارد. این حساب و کتاب و برنامه دقیق به پشتوانه اعمال اختیاری انسان است. یعنی هر کس باید ببیند انجا که میدانسته
و میتوانسته و توجه داشته چه کرده که برای او چنین امری خیر و یا شر مقدر شده است. ؟