امام خامنه ای:
عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها

گاهى بعضى از جوانهاى ما که مراجعه میکنند و جوابى نمى‌شنوند، به من نامه مینویسند و التماس میکنند که اجازه بدهید ما برویم در صفوف مقدم با رژیم صهیونیستى بجنگیم. ملّت، عاشق مبارزه‌ى با صهیونیست‌ها است و جمهورى اسلامى‌ هم این را نشان داده است.
۱۳۹۳/۰۹/۰۴
عکس / عاشق مبارزه با صهیونیست ها


امام خامنه ای: ملّت، عاشق مبارزه‌ى با صهیونیست‌ها است....