خدایا خوب میدانی که قصد من از نوشتن این موضوع عجیب بودن ان برایم است. در شهری مثل شیراز که مرتبا " ساختمان ها پل ها پارکها و دیگر مکان های تفریحی مثل قارچ یک شبه رشد میکنند . چرا مسجد محله مان مدت نزدیک به شش سال است که ناقص مانده .
و نماز گذاران با کمترین امکانات در بنای نیمه ساخته ای نماز میخوانند . و مصالح ساختمانی در انجا ریخته شده و در زیر باران خراب میشوند. این که تمام امکانات دیار من خوزستان در شهرها یی مثل اصفهان و شیراز و تهران مصرف می شود بماند اما حد اقل اماکن رفاحی و یا مذهبی را نیز در نظر داشته با شیم. یا حق.