اقصه ارباب معرفت

نقل است که شبی فضیل عیاض مرید خویش را فرمود :

چون تو را پرسند : که خدا را دوست داری خاموش باش ؛ که گر


گویی نه کافر باشی و گر گویی دارم فعل تو به کار دوستان نماند !


و فرمود : گر مرا خبر آید که ترا یک دعای مستجاب است ، من آن دعا


در حق سلطان صرف کنم که صلاح سلطان ، صلاح همه خلق باشد .


و نقل است که فرمود : چون اندوهگینی در میان جمعی باشد ، جمله جمع


به خاطر او بخشند ؛ که رسول الله (ص)پیوسته محزون بود .../