آشنایی با برخی از عقاید فرقه جدید ابداعیه۱ - اعتقاد به حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی افعال .
۲ - اعتقاد به اختیار مطلق انسان .
۳ - اعتقاد به عدم وجود خارجی شیطان و استعاره بودن شیطان در عالم بیرون و عقیده به اینکه حقیقت و اصالت وجود شیطان نفس اماره و هوا و هوس هر شخصی میباشد .
۴ - اعتقاد به عدم دیده شدن خداوند در هیچ زمان .
۵ - اعتقاد به حادث بودن قرآن و قدیم نبودن آن .
۶ - اعتقاد به زمان اعاده حقوق زن و برابری حقوق مرد و زن در همه ی ابعاد .
۷ - اعتقاد به جواز امامت زن در نماز جماعت و برپایی نماز جماعت مختلط .
۸ - اعتقاد به مادی و دنیایی بودن بهشتی که ابتدا آدم و حوا در آن ساکن بودند .
۹ - عقیده به عدم تاثیر ایدئولوژی ذهنی در خوب یا بد بودن انسانها نزد خداوند .
10- عقیده به جدا بودن ایمان از عمل و اینکه هر کسی که اعمالش حسنه باشد با هر نوع عقیده ی فلبی وارد بهشت میگردد .
۱۱ - عقیده به الهام و درونی بودن وحی همه ی پیامبران و وجود خطا در تئوریک شریعتها که معرفت بشری هستند .
12- اعتقاد به اینکه هیچکسی جز خدا مطلقا معصوم از خطاهای جزیی نیست .
13- اعتقاد به ۱۰۰ درصد بشری بودن همه ی انسانها من جمله تمام انبیا و اولیا و عدم خلقت نورانی آنها
۱۴ - عدم اعتقاد به عالم زر و نفی وجود و خلقت ارواح قبل از پیدایش انسانها .
15 - عقیده به اینکه قبل از وجود جسم انسان روح آن ممتنع الوجود است و هیچ زندگانی در هیچ عالمی نداشته است .
۱۶ - اعتقاد به ساختن سرنوشت توسط آدمیان و عدم دخالت خدا در آن جز در موارد معجزه ای