دیدارخضر

نقل است که سلطان حقیقت جناب ابوالحسن خرقانی (ره )
مرید خویش پرسید :
که آیا آرزوی صحبت خضر به دل داری؟ گفت : اری !
فرمودش : تو را چند سال است ؟ پاسخ گفت : چهل سال ؟
پس بفرمود: مسلمانی از سر گیر

که تا تو را شوق صحبت افریده به دل باشد
به صحبت خالق نرسی!
و آورده اند که شبی در مناجات اینچنین میفرمود:
الهی نعمت تو فانی است و نعمت من باقی
نعمت تو منم و نعمت من تو /