سلام
مانند یاداوری شهدای کربلا، که نتوانستیم بدلیل فاصله زمان و مکان کاری کنیم، فقط گریستیم

شکر گفتیم که گروهی برای انتقام، می فرستد.
یا صبور