از امام حسین (ع) در سنین کودکی از آوای حیوانات سوال شد، فرمود: کرکس هرگاه صدا کند می گوید :یا ابن ادم عش ما شئت فاخره الموت "ای فرزند آدم ! هر چه می خواهی زندگی کن که سرآنجام ان مرگ است"


هر گاه باز صدا کند کی گوید: یا عالم الخفیات یا کگاشف البلیات" ای دانای پنهانی ها ، ای برطرف کننده گرفتاریها "


هر گاه طاووس صدا کند می گوید:مولای ظلمت نفسی و اغتررت بزینتی فاغفرلی"ای مولای من به خود ستم کرده و به زیبایی خود مغرور شدم، مرا ببخشای"

هر گاه خروس صدا کند می گوید: من عرف الله لم ینس ذکره"هر که خدا را بشناسد یاد او را فراموش نمی کند"

هر گاه مرغ صدا کند می گوید: یا اله الحق انت الحق و قولک الحق یا الله یا حق "ای خدای حق، تو حقی و سخن تو حق است ؛ای الله ،ای حق"


هر گاه عقاب صدا کند: من اطاع الله لم یشق "هر که خدا را فرمان برد به سختی نیفتد"


هر گاه جغد صدا کند می گوید: العبد من الناس انس "دوری از مردم ،انس و خرمی است"


هر گاه کلاغ صدا کند می گوید: یا رازق ابعث بالرزق الحلال "ای روزی رسان روزی حلال برسان"


هر گاه درنا صدا کند می گوید: الهم احفظنی من عدوی"بارالها مرا از دشمنم نگهدار "


هر گاه اردک صدا کند می گوید: غفرانک یا الله غفرانک"آمرزش تو ای خدا، آمورزش تو"


هر گاه هدهد صدا کند می گوید: ما اشقی من عصی الله "چه بدبخت است ان که نافرمانی خدا کند"


هر گاه قمری صدا کند می گوید:یا عالم السر و النجوی یا لله "ای دانای نهان ها و راز ها ای خدا"


هر گاه طوطی صدا کند می گوید: من ذکر ربه غفر ذنبه"هر که پروردگار خود را یاد کند گناهش بخشوده شود"


هر گاه گنجشک صدا کند می گوید: استغفر الله مما یسخط الله"از هر چه خدا به خشم می آید از ان بخشایش می خواهم"


هر گاه بلبل صدا کند می گوید: لا اله اله الله حقاً حقاً" هیچ معبود به حقی جز خدا نیست ،این حق است ،این حق است"


هر گاه کبک صدا کند می گوید: قرب الحق قرب"حق نزدیک است نزدیک"


هر گاه بلدرچین صدا کند می گوید:یا ابن ادم ما اعفلک عن الموت"ای فرزند آدم چقدر از مرگ غافلی"


هر گاه چکاوک صدا کند می گوید : مولای تب علی کل مذنب من المومنین سرورا"سرورا توبه هر مومن گناه کاری را بپذیر"


برگرفته از کتاب پرهای صداقت محمد لک آبادی ص 200و
همچنین ملکوتیان تالیف طاهری ص 172