ما باید از امام حسین علیه السلام تشکر کنیم

ایشان برای ما جنگیدند و ما باید از ایشان با حجابمان تشکر کنیم