ارزیابی مترجمان قرآن؛ ضرورتی فراموش شدهنظارت بر فعالیت و ارزشیابی مترجمان قرآن کریم به منظور اطمینان از آگاهی و اطلاع دقیق و جامع آنها با اصول و فنون مختلف ترجمه ضرورتی انکارناپذیر است، اما در حال حاضر مرکز و نهادی به صورت متمرکز برای نظارت بر ترجمه‌های قرآن کریم فعال نیست.ارزیابی مترجمان قرآن؛ ضرورتی فراموش شدهنظارت بر فعالیت و ارزشیابی مترجمان قرآن کریم به منظور اطمینان از آگاهی و اطلاع دقیق و جامع آنها با اصول و فنون مختلف ترجمه ضرورتی انکارناپذیر است، اما در حال حاضر مرکز و نهادی به صورت متمرکز برای نظارت بر ترجمه‌های قرآن کریم فعال نیست.
ترجمه قرآن یا توضیح کلمات است و یا به صورت تحت اللفظی صورت می گیرد که در زبان فارسی چون برخی از کلمات را نداریم از کلمات مترادف استفاده می شود.
قرآن برای زمان خاصی نیست بنابراین ترجمه های قرآن با گذشت زمان تغییر و تحول پیدا می کند، ترجمه هایی که از قرآن در قرنهای ۵ و ۶ ارائه شده با ترجمه قرآن در قرنهای ۱۱ و ۱۲ متفاوت بوده و امروزه نیز با گذشت زمان، پیشرفت علم و درک و فهم بالای مردم ترجمه ها تغییر یافته است.
هیچ مرکزی در ایران برای رسیدگی و نظارت بر ترجمه های قرآن وجود ندارد، سازمان دارالقرآن الکریم بر متن عربی قرآنهایی که منتشر می شوند نظارت دارد تا مشکلی نداشته باشند، اما ترجمه ها بررسی نمی شوند و مرکزی به صورت خاص و مترکز در این زمینه فعالیت نمی کند.
بی تردید برای آنکه ترجمه ها از پویایی و دقت لازم برخوردار باشند، مترجم باید در ابعاد مختلف علوم تبحر داشته باشد، دانستن و فراگیری علومی چون صرف و نحو، تاریخ قرآن و فقه الزامی است تا مترجم بتواند به ترجمه قرآن بپردازد.
ترجمه هایی که ارائه شده برای گروههای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در واقع ترجمه های تحت اللفظی قرآن کریم برای کسانی که قصد دارند عربی خود را تقویت کنند مناسب است اما ترجمه های توضیحی برای همه مردم قابل فهم و درک است .
طی سالهای اخیر ترجمه قرآن کریم روند و سیر خوبی داشته که برای بهبود بیشتر این روند باید قبل از اینکه مترجم به کار ترجمه اقدام کند مورد ارزشیابی قرار گرفته و از علوم مختلف در زمینه ترجمه قرآن اطلاع داشته باشد.
ارزشیابی مترجم بستری مناسب فراهم می کند تا رقابت بیشتر شده و روند صعودی در ترجمه ها به وجود آید، از سوی دیگر سازمانهای قرآنی باید نظارت و دقت بیشتری بر ترجمه های قرآن داشته باشند تا شاهد ترجمه هایی در سطوح عالی باشیم.
توجه و دقت نظر در ترجمه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که دستیابی به معانی و آموزه های الهی برای کسانی که به زبان عربی آشنا نیستند از طریق ترجمه ممکن است و بی شک چنانچه ترجمه ها از روانی و گویایی لازم برخوردار نبوده و یا دچار تحریف شده باشند، تأثیرات منفی و مخربی را برای مخاطب خواهند داشت .