فلسفه ی تفسیر
.
.
.
.
فلسفه تفسیر، دانشی است که با نگاهی از بیرون به علم تفسیر می پردازد. این دانش با ارائه مؤلفه های دخیل در تفسیر به دنبال کشف کاستی ها و آسیب های علم تفسیر است تا از این طریق به ضابطه مندی هرچه بیشتر تفسیر کمک کند.