فروع دین
.
.
.
.
در اصطلاح دین اسلام فروع را بر مسائلی اطلاق می‌کنند که به عمل و عبادات مربوط است. بطور کلی احکام شرعی اسلام یا متعلق به عمل و طاعت است یا متعلق به معرفت و اعتقاد، قسمت اول را احکام فرعی یا عملی و قسمت دوم را احکام اصلی یا اعتقادی می‌گویند.[۱]

.................................................. .................................................. .................................................. .....................................
.
.
.
.
از نظر مذهب شیعه فروع دین ۱۰ موردهستند که عبارتند از: