بنده مي‌بينم دشمن مي‌خواهد با ترساندن، كار خودش را پيش ببرد. ما به اتكاي قدرت الهي، كه مجسم در قدرت ملت بزرگ ماست، از دشمن مستكبر متكبر، نمي‌ترسيم. معتقديم كاري نمي‌تواند بكند. «اِنَّ کَيدَ الشَّيطنِ کانَ ضَعيفًا (نساء: 76)». اين، قرآن است. قرآن را بايد باور كرد. كيد شيطان، ضعيف است. اگر روزي در قرآن اين را مي‌خوانديم و از روي ايمان و تعبد، فقط قبول مي‌كرديم، خدايا تو شاهدي كه امروز، اين را از روي تجربه هم قبول كرده‌ايم. تجربه هم همين را نشان مي‌دهد. اگر شيطان ضعيف نبود، جمهوري اسلامي را تحمل نمي‌كرد. ببينيد چقدر با جمهور اسلامي دشمن‌اند. مي‌بينيد كه «قَد بَدَتِ البَغضاءُ مِن اَفواهِهِم (آل عمران: 118)».
ايجاد رعب، ترفند دشمن در مسئله اقتصاد[مسئولين آمريكا] را ببينيد، راجع به جمهوري اسلامي كه حرف مي‌زنند، نفرت و بغض و دشمني ملت ايران و جمهوري اسلامي، از سر و صورتشان مي‌بارد. اما چرا با اين همه نفرت، نمي‌توانند هيچ غلطي بكنند؟ چرا؟ علت چيست؟ چه دليلي دارد؟ كي شما را نگهداشته است؟ كي مانع از ضربه زدن آنها شده است؟ كي مانع شده است از اينكه محاصره اقتصادي كامل و تام و تمامي بكنند و به تعبير خودشان، پدر ملت ايران در بياورند؟ آن وقت بعضي از اين آدم‌هاي ساده‌لوح ضعيف‌النفس هم، همين‌ها را تكرار مي‌كنند كه آقا، پدر ملت ايران را در مي‌آورند. غلط مي‌كنند. مگر مي‌توانند پدر ملت ايران را در بياورند؟ اينها كساني هستند كه ملت ايران پدرشان را درآورده است. بنا بر اين، ضعف دارند. قدرت آنچنان ندارند. البته، شرطش اين است كه ملت ايران، همين جور كه بحمدالله تا امروز در صحنه بوده است، در صحنه باشد. شرطش اين است كه خناس‌ها و وسواس‌ها نيفتند توي مردم، دل آنها را خالي كنند كه آقا چنين شد، آقا چنان شد. آقا مي‌زنند، آقا مي‌برند. نه آقا، اين حرف‌ها چيست؟ ما يك ملت قوي و مستحكم هستيم. ما كه فلان كشور دو ـ سه ميليوني فلان گوشه آفريقا نيستيم كه هر غلطي دلشان خواست، بتوانند با ما بكنند. ما ملتي در مركز مدنيت تاريخي دنيا، و امروز هم در سر يك چهار راه مهم، از چهار راه‌هاي جهاني، هستيم.