نبادا دخترها و پسرهای جوان که حالا با هم #ازدواج میکنند، خیال کنند که همسرشان باید یک #فرشته باشد.نه اخلاق بدی، نه نقصی،نه عیبی، هیچ چیز نداشته باشد، نه این #اشتباه است.
کتاب #خانواده
سخنان #امام-خامنه-ای