بسم الله الرحمن الرحيم

ويژگيهاي عبادت اميرمومنان علي (عليه السلام)ويژگيهاي عبادت اميرمومنان علي (عليه السلام)از برترين امتيازات اميرمومنان (عليه السلام) که تمام صفات برتر او به نحوي از آن سرچشمه مي گيرد، عبادت و بندگي اوست. عبادت او با همة امور زندگي پيوند داشت، برعکس عده اي که در طول تاريخ اهل عبادت و رياضت بوده اند، ولي بريده از اجتماع و زندگي و خانواده به سرمي بردند.درفرهنگ قرآن و روايات ، عبادت از اهميت والايي برخوردار است تا آنجا که هدف خلقت انسان و جن عبادت و بندگي دانسته شده است. جامعيّت او صاف علي (عليه السلام) در جامعيّت عبادت او نهفته است.ويژگيهاي عبادت اميرمومنان علي (عليه السلام)

عبادت او تمام اوصاف بايسته و شايسته عبادات را درخود فراهم آورده و برخوردار است که به نمونه هايي اشاره مي شود.1- عبادت آگاهانه

از مهم ترين ويژگي يک عبادت برتر اين است که عابد آن آگاه به معبود و آگاه به مسئوليت خويش و زمان خود باشد.

2- عبادت عاشقانه

وقتي معرفت وشناخت به معبوداصلي به حداعلاي خود رسيد، به دنبال آن عشق و محبت آشکار مي شود.

3- عبادت خاشعانه

نماز يکي از مهم ترين عبادات است و از ويژگيهاي مهم يک نماز مطلوب اين است که انسان درحال نماز، خضوع و خشوع داشته باشد.

4- عبادت خالصانه

آن گاه که معرفت و عشق وجود انسان را فراگرفت ، بوي شرک و ريا نيز از انسان دور مي شود و عبادت رنگ خلوص به خود خواهد گرفت.

5- عبادت مستمر

علي (عليه السلام) مي فرمايد: عبادت دائمي دليل پيروزي و نيک بختي است و سپاس گذاري هميشگي ، نشانة دريافت فزوني (نعمت) مي باشد.

6- ميانه روي در عبادت

نکته ديگري که مولا علي (عليه السلام) به آن توجه دارد، اقتصاد و ميانه روي در عبادات است.اما برترين عبادات کدامند؟

دراين بخش به نمونه هايي از برترين عبادات از ديدگاه امير موحّدان (عليه السلام) اشاره مي کنيم :

1- رکوع و سجود: از ميان عبادات ، برترين عبادتي که انسان را بيشتر به خداوند نزديک مي کند، رکوع و سجود است .

2- انجام واجبات : آن حضرت فرمود : هيچ عبادتي همچون انجام دادن واجبات نيست .

3- انديشيدن : امام علي (عليه السلام) مي فرمايد: برترين عبادت تفکر است.

4- اخلاص

5- عفت و پاکدامني

6- بي رغبتي به دنيا

7- خشوع در مقابل خدا

8- پيروزي برعادت

کليد واژه ها : عبادت آگاهانه ، عبادت خاشعانه ، عبادت خالصانه ، عبادت مستمر

نويسنده : سيدجواد حسيني

امام حسين – عليه السّلام – از رسول خدا – صلّي اللّه عليه و آله – نقل کرد که آن حضرت فرمود: کسي که عمرش با قيام شب و عبادت خدا خاتمه يابد، اهل بهشت است. درنماز از خداي متعال درخواست مي کنيم که: پروردگارا! ما را به راه مستقيم هدايت فرما. قرآن کريم مي فرمايد: راه مستقيم ، راه خداست. راه مستقيم ، راه انبياست. راه مستقيم، راه بندگي خداست. راه مستقيم ، توکل و تکيه بر خداوند است.مسلماني که به زنجيرهاي گناه بسته باشد و بخواهد نماز بخواند و به معراج برود و روحش را به پرواز درآورد، مانند پرنده اي است که زنجير به پايش بسته است و قدرت پرواز ندارد؛ انسان با يد اين زنجيره هاي گناه را باز کند. اگر روزه و تحمل گرسنگي ماية نشاط روح است، نماز هم وسيلة پرواز روح است. نماز هم روح خضوع و خشوع را در نمازگزار ايجاد مي کند و نفس طغيانگرا او را رام مي سازد. يکي از دلايل برپايي نماز(جماعت) هم اين است که نمازگزاران از حال بيچارگان باخبر باشند و از آنان دستگيري کنند.

کليد واژه ها : ساختار مسجد، فرهنگ و تمدن ، فعاليت مسلمانان ، محراب، گنبد