سلام

حضرت علی علیه السلام در حدیثی فرموده اند که من نقطه "ب" بسم الله الرحمن
الرحیم هستم
میخواستم سوال کنم این به چه معناست؟</