بسم الله الرحمن الرحيم
بر اساس شواهد و مدارکي که در کتب کلامي و تفسيري موجود است نظريه اي مبني بر دو بار نزول قرآن کريم يک بار به شکل دفعي و يک جا و ديگري به صورت تدريجي وجود دارد اما آنچه چرايي اين دو بار نزول را آشکار مي کند بازهم از نظر مفسران مختلف است اما استاد معرفت قرآن پژوه معاصر و متبحر در اين خصوص بيان مي دارد:« ......علت نزول دفعى قرآن، آگاهى يافتن از اهداف، برنامه ها، هدايت ها و حقايق، به صورت اجمالى و كلى است. بايسته است كه پيامبرصلى الله عليه وآله از اين علم و فيض غيبى بهره مند شد؛ اگر چه نزول تدريجى و متناسب با حوادث و نيازها، براى تثبيت قلب پيامبرصلى الله عليه وآله تأثير فراوانى دارد و ترتيب نزول آيات الهى، براى راهنمايى بشر و ارائه الگو جهت شكل گيرى يك تمدن اسلامى، بسيار راه گشا و كارساز است....»(است ر.ك: محمد هادى، معرفت، التمهيد، ج 1، ص 101-121..) از اين رو اساسا اين سوال که چرا اگر قرآن يک بار نازل شد و پيامبر از آن علم داشت نزول تدريجي در طول 23 سال اتفاق افتاده بي مورد است زيرا نزول دفعي قرآن به شکل اجمالي بوده است و روح و امهات مسائل هدايتي قرآن نازل شده است اما نزول تدريجي قرآن ناظر به مسائل جزئي و خارجي و اتفاقات عصر رسول اکرم صل الله عليه و آله بوده است