باسلام
هر انسان و جن که میخواهد دانشجوی علوم اسلامی شود باید بتواند راه حق از باطل را بشناسد.
برای شناخت این راه باید خود را تسلیم حق کند.
برای تسلیم شدن حق باید حق را بشناسد.
حق در دین تعاریفی دارد و برای دانستن باید تفکر نمود تا بدانیم در چه ظرفیت دانش علمی و دینی هستیم.
لطفا برای شناخت بیشتر ظرفیت برای دانستن احکام دین ، راههایی را بفرمائید.