من اعتقاد راسخ دارم، يكي از مهم‌ترين عواملي كه موجب شد اين انقلاب پيروز بشود و بايستد و مقاومت كند و سختي‌ها را پشت سر بگذارد و دشمن را ناكام سازد، اين بود كه محور اين انقلاب، يعني آن مرد الهي، آن انسان مومن و تقي زكي واقعي، با خدا در ارتباط روزافزون بود. چنين نبود كه از روز اول انقلاب تا روز رحلت، امام در ارتباط با خدا يك طور مشي كرده باشد. خير، او هر روز در هر برهه‌اي از برهه‌هاي حيات، از برهه قبل بهتر بود، با كيفيت‌تر بود، و در آن، به خدا نزديك‌تر بود. اين را انسان به خوبي احساس مي‌كرد، و اينها واقعيت‌هايي است.
چرا مي‌بينيم در گوشه و كنار دنيا، اين همه سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي، گاهي به هدر مي‌رود، و حضور قوي مردمي نتيجه مطلوب نمي‌دهد.، چرا مي‌بينيم در مقابل نهيب قدرت‌هاي بزرگ، گروه‌ها و افراد، دل و زهره ايستادن پيدا نمي‌كنند. چرا مي‌بينيم هيبت مستكبرين، جاي هيبت خدا را در دل‌ها مي‌گيرد. چرا به جاي اينكه از خدا بترسند، از دشمنان خدا مي‌ترسند و عقب مي‌نشينند و مغلوب مي‌شوند و سرمايه‌گذاري‌ها را بر باد مي‌دهند و خون‌ها ضايع مي‌شود.، براي اينكه معنويت كم است. آن‌جا كه معنويت هست، ارتباط با خدا هست، اتصال هست، نسبت به فضل الهي باور هست، در مقابل خدا تسليم هست، در پيشگاه پروردگار خضوع و تضرع هست، در آنجا ديگر ضعف و ترسي وجود ندارد. «اَلا اِنَّ اَولِياءَ اللهِ لا خَوفٌ عَلَيهِم وَ لاهُم يَحزَنونَ (يونس: 62)» تأسفي هم وجود ندارد. وقتي ما براي خدا كار كنيم، اگر به حسب ظاهر پيشرفت كرديم، خشنوديم. اگر پيشرفت هم نكرديم، باز هم خشنوديم. چون براي خدا كار كرده‌ايم. چون وظيفه‌مان را انجام داده‌ايم. چون اداي تكليف كرده‌ايم. ديديد امام بزرگوار در تمام اين مدت و در قضاياي مختلف، هرگز متأسف نبود، هرگز نااميد نبود، و هرگز احساس پشيماني نداشت، چون تكليف برايش روشن بود و آن را فهميده بود و برطبق آن عمل كرده بود. هر كس طبق تكليف عمل كند، خوشحال و سرافراز است، بدون تأسف و اندوه است. ما بايد خودمان را علاج كنيم. بايد متحول بشويم. بايد به سمت حيات معنوي اولياي خدا حركت كنيم. اين، علاج همه دردها در دنيا و براي همه است