در جمهوري اسلامي، عدل يك پيام شخصي نيست. بلكه يك نظام اجتماعي است. اين طور نيست كه هر كس فقط در محيط خود، عادلانه رفتار كند. اين، كافي نيست. عدل معنايش اين است كه بايد جامعه قائم به قسط باشد. «لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ (حديد: 25)». قانون، عادلانه؛ اجرا، عادلانه؛ نظارت، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ و تقسيم، عادلانه. اين، خصوصيتي است كه براي جمهوري اسلامي ارزش محسوب مي‌شود. ما اگر از لحاظ مادي و سازندگي به كشورهاي پيشرفته دنيا هم برسيم، كافي نيست. امروز كساني كه سرشان در حساب‌هاي مادي و محاسباتي و از اين قبيل است، تا صحبت مي‌شود، مي‌گويند، ما مي‌خواهيم خودمان را مثل فلان كشور بسازيم. البته هركس هم، سليقه و نظري براي خودش دارد. اگر ما ايران را مثل كشورهاي برخوردار مادي ساختيم اما از عدالت خبري نبود، اين، هيچ ارزش ندارد. پيام اسلام، اقامه عدل است. قيام اسلامي در ايران، براي اقامه عدل بود. پيغمبران كه آمدند، براي اقامه عدل و قسط آمدند. بشريت كه با عطش تمام منتظر امام زمان است و مي‌خواهد مهدي موعود بيايد و چشم انتظار آن حضرت است، براي اين است كه او بيايد تا دنيا را از عدل و داد پر كند. اين است آن پيامي كه انقلاب اسلامي براي دنيا دارد، و خودش هم متعهد و متكفل آن است. اصل قضيه اين است كه اگر ما كم داشته باشيم اما عادلانه عمل كنيم، به مراتب ترجيح دارد بر اينكه زياد داشته باشيم و غيرعادلانه عمل كنيم. ... من اين را صريحاً عرض مي‌كنم كه در جمهوري اسلامي، سياست‌ها بر اساس عدالت تنظيم مي‌شود. از ابتداي انقلاب همين بوده است، و تا هميشه هم همين خواهد بود. هدف جمهوري اسلامي، تأمين عدالت در جامعه است. مبادا كساني در گوشه و كنار كشور پيدا شوند و تصور كنند كه هدف ما عبارت است از افزايش حجم ثروت مادي، يعني عده‌اي از انواع و اقسام راه‌هاي توليد ثروت برخوردار شوند، ديگران هم هر طور زندگي كردند، كردند، ما هم دلمان به اين خوش باشد كه سرانه متوسط كشور را از فلان مقدار به دو برابر، يا توليد كل كشور را از فلان ميزان به فلان ميزان رسانده‌ايم. هرگز چنين نيست، البته اين شاخص‌ها، در مواردي مي‌تواند نشان دهنده حركت به سمت عدالت باشد. اما هميشه اين گونه نيست. هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما اين را مي‌خواهيم. همه كارها براي اقامه عدل، ارزش پيدا مي‌كند