باقیات و صالحات. امام صادق علیه السلام فرمودند : "خیر ما یخلفه الرجال بعده ثلاثه : ولد بار یستغفر له و سنه خیر یقتدی به فیها و صدقه تجری من بعده. بهترین چیزی که انسان از خود به یادگار می گذارد. سه چیز است :فرزند صالح و خوبی که برای او طلب مغفرت کند. سنت و رسم خوبی که از خود باقی بگذارد و پس از او مردم به ان عمل کنند و صدقه جاریه ای که پس از مرگش جریان داشته باشد. یک وقفی . یک کتابی. یک موسسه و بنای خیری. خلاصه یک چیز مفیدی که پس از خودش باقی باشد.و دیگران از ان استفاده کنند. دائم در پرونده عمل او خیرات نوشته می شود. ان وقت چه بسا اثار اعمال انسان پس از مرگ . صدها برابر خود عملش در دنیا خواهد بود. مثلا"کسی هفتاد سال عمر داشته . به اندازه هفتاد سال کار خوب انجام داده و از دنیا رفته است. ولی مسجدی از خود باقی گذارده که 500 سال باقی مانده. در طول این مدت میلیون ها نفر در ان نماز خوانده اند. او در همه این کارها هم سهیم است و اجر می برد. یا کتابی نوشته یا کتابخانه ای وقف کرده که تا وقتی در دنیا باقی است و دیگران استفاده می کنند . اجرش به او هم می رسد. شیعه و سنی نقل کرده اند که پیامبر خدا (ص)فرمود : من استن بسنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شی و من استن بسنه سیئه فعلیه ورزها و ورز من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزار هم شی. یعنی :اگر کسی یک سخن خوبی . یک رسم خوبی . یک اثر خوبی. از خودش به جا بگذارد . ..