به نام خدا
انسان ها اگر تشبیه شوند به یک ذره ، ذراتی تشکیل دهنده کراتی تو در تو با یک مرکز برای تمام کرات، کراتی که با "تعداد ذرات برابر" ساخته شده است . حال هدف این ذرات رسیدن به مرکز کره که رسیدن به کمال است باشد باید سطح خود را کوچک کنند یا در مکان خود پذیرای ذرات بیشتر باشند که همدلی را می طلبد . "در واقع کاهش سطح و پذیرش همدلی بیشتر انتقال به کرات پایین را در پی دارد " .