باسلام
میدانیم که کشور ما دچار غرب زدگی و کم فرهنگی شده و وظیفه هر یک از منتظران هست که شرایط آرامش را برای آنانی که قرار است مسئول شوند را فراهم کنند و از ایشان هم انتظاری نداشته باشند و نظرشان مطابق رضایت الله باشد.
لطفا نام کاربری خود را مطابق نام های 313 تن قرار دهید تا مردم بیشتر با نام ها آشنا شوند و خداوند برای حرمت نامشان هم توفیقاتی عطا کرده همانطور که از حق رسول الله نگذشته.
کمک کنید اگر طالب خیر بیشترید
یا حق