✔سـکانـس اول :
دخـترک شاید نمی داند و بد حجـــابے می کند تـو کــــه می دانـــی نگـــــاه نکـــــن🚫

✔سـکانـس دوم :
پســـرک شاید نمیداند و نگـــــاه می کـــند تـــو کـه میــــدانـے خـودت را بپـوشان🚫
📌پے نوشـت :
دخــترجان! گـناه تو نگـاه پسـر را به دنــبال دارد ... و پســـرجان، نگـاه تو ترویــج مےدهد این بی حجــابی‌ها را...
✔هـر دوی شـــما مسـئولید!! ✔
《کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولا》
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ تلنگر ❤ ❤ ❤ ❤ ❤