بسم الله الرحمن الرحیم


تشریح جنین در قران


اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه مومنون:
آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم…


جنین شناسی، امروز ثابت کرده که وقتی جنین مرحله علقه و مضغه را پشت سر گذاشت، تمام سلول های آن تبدیل به سلول های استخوانی،بعد از آن تدریجاً عضلات و گوشت روی آن را میپوشاند.
وشگفت آوراینکه قرآن ۱۴۰۰ سال پیش بدون وجود علم (تشریح جنین)به این حقیقت اشاره کرده است!!