آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر بازكرديم ...

سوره مبارکه انبیاء آیه﴿۳۰﴾ :
آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر بازكرديم ...طبق اصل پذیرفته شده ی کیهانی
مهبانگ(bing bang)در قرن بیستم :

عالم، در ابتدای خلقت در یک نقطه ی پرچگال متمرکز بوده است. آنگاه در حدود 13/8 میلیارد سال قبل با انفجار عظیمی شیرازه آن در هم شکست و ماده ی تشکیل عناصر مختلف و در پی آن ستاره ها و کهکشان ها فراهم آمد.

و این حقیقتی است که قرآن کریم، 1400 سال پیش به آن اشاره کرده است ...