پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران و عزت و عظمتي كه تحقق اسلام به ملت ايران بخشيد، همه بافته‌هاي ديرينه استعمارگران غربي را باطل كرد و در عمل نشان داد كه اسلام مي‌تواند ملتي را از ضعف و بي‌حالي و انظلام نجات بدهد و به اوج عزت و شجاعت و اعتماد به نفس برساند و هم مي‌تواند نظامي استوار و قادر بر زورآزمايي با قدرت‌هاي مادي جهان بر آنان ببخشد و دست قدرت‌هاي ظالمانه و تحقيركننده استعمار و استكبار را از سر آنان كوتاه كند.... آثار پيروزي ملت ايران در زورآزمايي قدرت‌هاي جهاني با آن، به جهان اسلام منحصر نماند، بلكه در كشورهاي غيرمسلمان و در نظام‌هايي كه قفس آهنين استبداد حزبي يا ستم قومي اجازه نداده بود كه مسلمانان آن كشورها حتي مسلماني خود را احساس كنند، نسيم هويت اسلامي وزيدن گرفت و ايمان‌هاي خفته به جوش آمد و گلبانگ مسلماني، خواب اهريمنان را برآشفت: «وَ تَرَي الارضَ هامِدَةً فَاِذا اَنزَلنا عَلَيهَا الماءَ اهتَزَّت وَ رَبَت وَ اَنبَتَت مِن کلِّ زَوجٍ بَهيجٍ (حج: 5)» پس، در ماجراي عظيم اين ده سال گذشته، قهرمان اصلي اسلام است. و اين رستاخيزي اسلامي است كه جان‌هاي مرده را بيدار كرده و زمينه را براي روزي آماده مي‌سازد كه در پاسخ به سئوال «لِمَنِ المُلک (غافر: 16)» در بسيط زمين از چهارگوشه عالم گفته شود: «للهِ الواحِدِ القَهّارِ (غافر: 16)».