عاشقان عیدتان مبارک
اين گل تقديم به شما دوست خوبم ...