پرسش:
نخستین آیات بعد از سوره علق که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد کدام آیات بود؟

پاسخ:
درباره این که اولین آیه یا سوره نازله کدام مورد بوده، بر اساس روایاتی که وارد شده، اختلافاتی میان دانشمندان علوم قرآنی وجود دارد. استاد معرفت در کتاب ارزنده خود (تلخیص التمهید)، بعد از نقل سه قولی که در این باب وجود دارد و نقل مدارک و روایات مستند آن ها، در جمع بندی مطلب، نظر خود را چنین بیان می کند:
سه آیه اول (یا پنج آیه اول) سوره علق، [که اولین آیات نازله بودند] برای بشارت نبوت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) نازل شده و در این مطلب اختلاف نظری وجود ندارد. سپس پس از مدتی، آیات اول سوره مدثر نازل شده است. سوره فاتحه هم اولین سوره ای است که به صورت کامل نازل گردیده است.(1)
بنا بر این پاسخ شما این است که بعد از سوره علق، آیات ابتدایی سوره مدثر نازل شد.

_________
(1) تلخیص التمهید، ج 1، ص 79.
لینک اصلی