پرسش:
آیا اختلافات و درگیری های فعلی در کشور سوریه ارتباطی با خروج سفیانی دارد؟

پاسخ:
در روايات عصر ظهور نيز يكی از مهم ترين نقاط اثر گذار بر واقعه شريف ظهور، شام می باشد. شام در لسان روايات، شامل سوريه، اردن، لبنان و قسمت هايی از فلسطين و حتی به نقلی برخی از نقاط شمال غربی عراق می باشد. اصلی ترين شورش مقابله كننده با ظهور از اين مناطق بر می خيزد كه در نظر دارد ضمن مبارزه با موج بيداری و انقلاب اسلامی منطقه ای، جوامع اسلامی را تحت سلطه خود درآورد.
اين سرزمين مبدا، معبر و محل تلاقی قيام های بسياری در عصر ظهور است. جنگ های بزرگی در اين سرزمين در عصر ظهور واقع می گردد كه نشان از اهميت آن برای طرف های درگير دارد.
تحولات شام بعد از خروج سفيانی دارای شفافيت خوبی است و می توان توالی و ترتيب آن را تا حدودی مشخص كرد، اما اين سرزمين قبل از خروج سفيانی و در فاصله زمانی متصل به خروج وی نيز شاهد تحولات مهمی خواهد بود كه به صورت نامنظم و كمی مبهم در روايات ذكر گرديده است.

روايات شريف برای سرزمين شام قبل از خروج سفيانی تحولات زيادی را برشمرده اند كه با دسته بندی آن ها می توان به وقايع زير اشاره كرد:
1. فتنه عمومی در سرزمين های اسلامی كه در شام هم وجود دارد.
روايات عصر ظهور، جوی متلاطم و متشنج را در اكثر كشورهای اسلامی در آستانه ظهور به تصوير می كشند كه البته اين تلاطم و اختلافات، جزء لاينفك هر تغيير و انقلابی می باشد، چون عده ای كه مخالف تغيير و انقلاب هستند و منافع و موجوديت خود را در خطر می بينند، تلاش می كنند تا به هر وسيله ممكن، حتی با جنايات هولناک جلوی انقلاب و تغییر را بگيرند.
هر چند مبداء زمانی و فاصله مشخصی براي اين فتنه ها و اختلافات تا ظهور ذكر نگرديده است اما آن چه مسلّم است اين فتنه ها و اختلافات كه مدتی قبل از ظهور در جوامع انسانی و مخصوصا در خاور ميانه بعنوان مكان جغرافيايی ظهور وجود دارد، در سال های منتهی به ظهور تشديد می گردد و در سال ظهور به اوج خود می رسد: «فتنه تيره و تاری پديد آيد و آنگاه فتنه به دنبال فتنه بر پا شود تا مردی از اهل بيت من به نام مهدی خارج شود، اگر او را درک كردی با او باش تا از هدايت يافتگان باشی»(1)
2. فتنه ويژه برای شام، اختلاف شديد، خشكسالی و قطحی به علت محاصره اقتصادی غرب.
ظاهراً نيروهای روم (غربی) بعد از فتنه انگيزی و اختلاف افكنی و قبل از حضور نظامی در اين سرزمين مرحله ديگری را نيز اعمال می كنند كه البته ممكن است. همزمان با مرحله فتنه انگيزی يا در اواخر آن باشد و آن محاصره اقتصادی و جلوگيری از رسيدن غذا و آذوقه به اين سرزمين است كه ظاهراً در مرحله ای از آن بسيار سخت و شديد می گردد به نوعی كه روايت شريف آن را بی نظير ذكر می كند: «گرسنگي دو نوع است، گرسنگی ويژه و گرسنگی عمومي، گرسنگی ويژه در كوفه واقع می شود و منحصراً به دشمنان آل محمد (صلی الله علیه و آله) پيش می آيد و آن ها را هلاک می نمايد، اما گرسنگی عمومی در شامات پديد آيد و آن ها را آن چنان دچار وحشت و گرسنگی می كند كه هرگز نظيرش را نديده باشند، گرسنگی قبل از قيام قائم (علیه السلام) است ولی وحشت و اضطراب بعد از قيام آن حضرت است»(2)
3. وجود درگيری ميان دو گروه معارض در شام و ايجاد پراكندگی و ضعف در آن ها.
در روایتی آمده است: «هنگامي که دو نفر مدعی حکومت در شام به جان هم افتادند علامتی از علائم الهی است. سپس مردم را امر به سکوت و آرامش می کنند. آن گاه شام چنان دچار اضطراب و نا امنی می گردد...»(3)
آن چه از روايات بدست می آيد اين است كه قبل از خروج سفيانی در چند مرحله درگيری هايی ميان دو گروه رخ می دهد، يكی از اين درگيری ها ميان اصهب و ابقع است. شايد بتوان گفت در مورد مصداق اين درگيری دو جانبه، تنها گزينه ای كه به ذهن می رسد، درگيری مابين حكومت شام و گروه های معارض داخلی می باشد كه به خوبی هدف تصاحب حكومت و عدم غلبه يكی بر ديگری می تواند در اين مورد مصداق پيدا كند.
4. بلند شدن نداء و صدايی بشارت بخش از جانب شام.
روايات متعددی بيان می دارند كه در آستانه ظهور فرياد و صدايی از جانب سرزمين شام برخواهد خواست، برخی روايات منتظران ظهور را به انتظار اين نداء فرا می خواند و برخواستن اين نداء را به عنوان واقعه ای بشارت آميز و شادی بخش كه خبر فتح و پيروزی دارد ذكر مي كند: «علاء بن محمد از امام محمد باقر (عليه السلام) روايت می کند که فرمود: «توقعوا الصوت ياتيکم بغته من قبل دمشق، فيه لکم فرج عظيم» منتظر صدائی باشيد که ناگهان از جانب دمشق می رسد و در آن صدا براي شما گشايش بزرگی است»( 4)
5. وقوع زلزله ای مهيب و كشته شدن افراد زياد در شام.
«نشانه خروج سفيانی اين است كه خسفی در سمت غربی مسجد دمشق به وجود می آيد و ديوار مسجد فرو می ريزد و زلزله ای می شود و قريه ای بنام جابيه در جنوب دمشق خسف می شود و اين پس از خارج شدن مغربی و سپاهيانش از شام اتفاق می افتد»(5)
روايات متعددی وقوع زمين لرزه ای مهيب را در شام گزارش می دهد، در روايات عبارت های الرجفه، و الخسف، و الزلزله برای اين واقعه مهم ذكر گرديده است، البته ممكن است كه همزمان يا با فاصله اندك آن سرزمين شاهد زلزله و خسف (فرو رفتن) باشد.
در اين مسئله كه اين واقعه مسئله ای طبيعی بوده يا از جنايات دشمنان است، اتفاق نظر وجود ندارد، در حالی كه برخی آن را واقعه ای طبيعی می دانند برخی قائل به توطئه دشمنان می باشند و ممكن است منظور از خسف بمباران هوايی و برخورد موشک ها باشد كه در هنگام درگيری نظامی به صورت گسترده واقع می شود.
6. ورود نيروهای خارجی به شام كه شامل نيروهای ايرانی، غربی، مغربی و ترک می باشد.
روایات متعددی وجود دارد که نشان دهنده ورود نیروهای خارجی به سرزمین شام در عصر ظهور می باشد، این نیروها شامل نیروهای پرچم های سیاه که همان لشگر اهل مشرق یا ایرانیان و لشگر سید خراسانی می باشد، نیروهای غرب یا روم که همان نیروهای اروپایی و آمریکایی باشد، نیروهای ترک که می تواند شامل ترکیه و حتی روسیه و کشورهای همسو باشد و نیروهای مغرب که شامل نیروهای کشورهای شمال آفریقا که به مغرب معروفند و شامل لیبی، تونس، مراکش و ... هستند می باشد.
7. كشته شدن حاكم (یکی از مناطق) شام.
سفیانی بعد از خروج برای استیلای كامل بر مناطق پنج گانه شام با حاكمان این مناطق خواهد جنگید، یكی از این حاكمان، حاكم سوریه می باشد كه به ناچار رو در روی سفیانی خواهد ایستاد، هر چند وقایع طبیعی مانند زلزله بزرگ شام و خسف هایی در این كشور، موقعیت را برای حركت سفیانی مهیا خواهد كرد ولی در نهایت این برخورد به پیروزی سفیانی و استیلای او بر سوریه و مناطق دیگر ختم خواهد شد.
8. درگيري ابقع، اصهب و سفيانی در شام كه منجر به قدرت يابی سفيانی می گردد.
یكی از اصلی ترین وقایع سرزمین شام قبل از خروج سفیانی، حركت نظامی چند شخصیت نظامی بر علیه هم بنام ابقع و اصهب و سفیانی می باشد، حركت نظامی این افراد كه نزدیک ترین واقعه به خروج سفیانی می باشد در روایات متعددی ذكر گردیده است، هرچند روایات زیادی در این زمینه وجود ندارد و مشخصات زیادی از آن ها ذكر نگردیده است، كلمات ابقع و اصهب بیشتر دلالت بر رنگ سیاه و سفید و قرمز و سفید (یا زرد) دارد، برخی اعتقاد دارند كه این رنگ ها مرتبط با چهره ابقع و اصهب است، اما عده ای اعتقاد دارند كه ممكن است منظور از این رنگ ها رنگ پرچم آن ها باشد.
«هنگامی که کافری در شام به هلاکت برسد، اصهب کافر قیام می کند و تسخیر مرکز (شام) بر او سخت می شود و طولی نمی کشد که او نیز کشته می شود و حکومت به اتراک می رسد و در شام گرانی پدید آید و رویدادها پشت سر هم روی می دهد و در هر قدمی جنگ بر پا می شود.»(6)

نتیجه:
با كمی دقت در روایات مرتبط با عصر ظهور می توان دریافت كه تحولاتی كه اكنون در كشور سوریه و مناطق اطراف در حال وقوع است تا چه اندازه بر وقایع ذكر شده در روایات عصر ظهور منطبق می باشد، وجود فتنه های فراگیر از مدت ها پیش، هماهنگی عجیب نیروهای اهریمنی اعم از غرب و آمریكا و اسرائیل و رهبران مرتجع عرب برای فروپاشی سوریه و تجهیز نیروهای معارض داخلی و شدت یافتن اوضاع داخلی سوریه و چرخش عجیب تركیه بر علیه سوریه و تحركات نظامی این كشور در مرزها طی ماه های اخیر و .... همه و همه این احتمال را تقویت می کند كه مرحله پایانی قبل از خروج سفیانی در سوریه آغاز شده است و این كشورها در آینده بسیار نزدیک شاهد تحولات بزرگ و گسترده ای خواهند بود.

____________
(1) الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 138.
(2) غيب نعمانی، ص 133؛ الزام الناصب، ص 18.
(3) مهدی موعود، ترجمه بحارالانوار، ص 989.
(4) غيبت نعمانی، ص 279.
(5) غيبت نعمانی، ص 149؛ غيبت شيخ طوسی ص 278 و ...
(6) الزام الناصب، ص 204.
لینک اصلی