سلام

خدا نیامرزد حرمله و حرمله صفت های زمان ها را