میانه‌روی، مایه قوام زندگی

امام حسن مجتبی(ص) در توصیه خویش به این نکته توجه می‌دهد که انسان می‌تواند کاری کند تا هزینه با درآمد هماهنگی داشته باشد و موجب اذیت و آزار مدیریت خانواده نشود. از نظر ایشان میانه‌روی در هزینه بهترین روش برای مدیریت اقتصاد خانواده و بلکه جامعه است. واژه اقتصاد در لغت به معنی میانه‌روی است و اینکه در اصطلاح اسلامی واژه اقتصاد برای اعمال اقتصادی به کار می‌رود، به سبب آن است که قصد و میانه‌روی در این امور اساس اقتصاد است. به این معنا که آنچه یک اقتصاد را سامان می‌دهد و مقوم و عنصر اساسی و اصلی آن را شکل می‌بخشد همان میانه‌روی است. کسی که بتواند به گونه‌ای رفتار کند که هزینه و درآمد در چارچوب میانه باشد و شاخص آن گرایش به افراط و تفریط نداشته باشد آن اقتصاد سالم خواهد بود. پس انسان باید به گونه‌ای رفتار کند که همواره شاخص ترازوی اقتصاد در میانه باشد و به گونه‌ای نشود که هزینه کردها همواره سنگین‌تر از درآمدها باشد. البته اگر کفه درآمد بیشتر و هزینه کمتر باشد، بهتر است ولی این امر نباید موجب بخل یا خساست شود. بهترین روش آن است که میانه‌روی در امور را در نظر گرفت تا میان درآمد و هزینه نوعی تعادل برقرار باشد. این تعادل موجب می‌شود که انسان کمتر دغدغه اقتصادی داشته باشد و همه عمر خویش را برای آن صرف نکند. اگر میانه‌روی و اقتصاد در کار باشد هر چیزی در جای خود قرار خواهد گرفت و انسان می‌تواند بیست و چهار ساعت شبانه‌روز خویش را طبق توصیه ائمه(ع) بر اساس هشت ساعت کار و هشت ساعت استراحت و هشت ساعت عبادت سامان دهد.

با نگاهی به روش‌هایی که امام حسن‌مجتبی(ع) برای رسیدن به سعادت و سلامت در زندگی بیان کرده دانسته می‌شود که این سه روش هر یک نیمه‌ای از مقصود را برآورده می‌سازد و نیم دیگر را می‌توان با استفاده از دیگر روش‌ها که در آیات و روایات دیگر بیان شده کسب کرد. به هر حال، این روش‌هایی که بیان شده موجب آسان سازی زندگی می‌شود و انسان را از بسیاری از دغدغه‌های زندگی سالم حفظ می‌کند و به آسایش و آرامش دنیا و آخرت می‌رساند.
روش‌های ۳‌ گانه در سبک زندگی سالم از نگاه امام حسن(ع)

ومن الله توفیق
روش‌های ۳‌ گانه در سبک زندگی سالم از نگاه امام حسن(ع)