سلام
لطفا شرح دهید که چگونه بر اساس مبلغ هزینه ها تقسیم میشه!؟
تعداد همسر و اولاد، از سادات هم تأثیرگزار است!؟
هزینه های بدهی را کم میکنند و بعد تقسیم میشه!؟
اگر طلب نزد مردم باشه چگونه محاسبه میشود!؟


راهنمایی فرماییدمتشکریم