جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟!