انرژي تاريك ؛ يك فريب بزرگ ؟

ترجمه : زهره مقدم
انرژي تاريك يكي از بزرگ ترين رازهاي فيزيك مدرن است، اما شايد مطابق نظرات فيزيكدانان دانشگاه آكسفورد چيزي بيش از يك فريب نباشد.
مشكلي كه پيش روي متخصصان فيزيك نجومي است اين است كه آن ها بايد چرايي انبساط هميشگي جهان با سرعت فزاينده را شرح دهند.رايج ترين توضيح اين است كه نوعي نيرو وجود دارد كه تسريع انبساط جهان را موجب مي شود. اين نيرو عموماً به انرژي تاريك مرموز نسبت داده شده.
اگرچه انرژي تاريك مي تواند به چيزي تعبيه شود،نظريه پردازان آكسفورد حتي پيشنهاد عصباني كننده تري را مطرح مي كنند.آن ها خاطرنشان مي كنند كه ممكن است ما در مكان بسيار خاصي در جهان زندگي كنيم،ما در يك فضاي خالي بزرگ كه چگالي ماده در آن بسيار كم است هستيم.اين نظريه در برابر اصل كوپرنيكي پروبال گرفت كه يكي از مفيد ترين و ماندگارترين نظريه ها در فيزيك است.
كوپرنيك از جمله نخستين دانشمنداني بود كه درمورد اين كه ما در مكان خاصي در جهان نيستيم و اين كه هر نظريه اي كه اظهار كند ما استثنايي هستيم غلط است به بحث نشست.اين اصل مستقيماً ما را به سمت جايگزيني تصور كلي زمين-مركز با مدل ظريف خورشيد-مركز سوق داد.
انرژي تاريك ممكن است همچون انبساطي به نظر آيد،اما با اصل قابل احترام كوپرنيك سازگار است.از طرف ديگر اين طرح كه ما در مكان خاصي در جهان زندگي مي كنيم ضربه زدن به خيلي از دانشمندان است.فيزيكدانان مستقل در آكسفورد مقاله شان را با خاطرنشان كردن اين كه آزمايشات آينده اصل كوپرنيك،بايد به ما در يافتن ايراد اين معما كمك كند به پايان رساندند.

منبع:
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080926184749.htm
http://www.hupaa.com/