اینترنت بین سیاره ای ! رويايي فراتر از جهان ما

در حال حاضر با حل مشکلات فواصل زميني، متخصصان سازمان هوافضاي ايالات متحده (ناسا) به دنبال روشي براي برقراري ارتباطات پرسرعت با ديگر سياره ها و فضانوردان مستقر در فضا هستند. بدون شک در آينده يي نزديک، اينترنت تا اعماق دوردست منظومه شمسي نيز نفوذ خواهد کرد تا بر اين اساس سيستمي ارتباطي براي سفر انسان به ديگر کرات هم پايه ريزي شود. سازمان هاي فضايي به خوبي مطلع هستند که براي شناخت دقيق تر ديگر کرات منظومه شمسي به سيستم ارتباطي پيشرفته تري براي سفرهاي فضايي آينده نياز است. با وجود سرعت رو به افزايش ارتباطات الکترونيکي در جهان، متاسفانه رشد ارتباطات در فضا با سرعت لاک پشت پيش مي رود و البته اين مساله داراي دلايل مهمي هم نيز هست. اولين دليل آن فاصله است. اطلاعات روي زمين مي تواند حتي با سرعت نور هم حرکت کند (به وسيله فيبر نوري) و همين امر ارتباط همزمان اينترنتي با سراسر جهان را نيز ممکن ساخته است. اين در حالي است که هر چه از زمين فاصله بگيريم با تاخير بيشتري در اين زمينه روبه رو خواهيم شد، زيرا نور بايد ميليون ها کيلومتر در فضا حرکت کند در حالي که فاصله بين گيرنده و فرستنده در زمين از چند هزار کيلومتر بيشتر نيست.
يکي ديگر از مشکلات ارتباطي فضانوردان، موانع فضايي است. يعني ميليون ها مانع ناشناخته در فضا وجود دارد و هر آنچه بين فرستنده و گيرنده سيگنال ها قرار گيرد، مي تواند به راحتي کانال ارتباطي بين فضانورد و پايگاه زميني را مسدود کرده و اختلال ايجاد کند. سومين عامل مهم در اين زمينه وزن پايگاه هاي مستقر در فضا است. به عبارت ديگر حمل اشياي سبک وزن به فضا آسان است در حالي که آنتن هاي قدرتمندي که بتوانند ارتباط با اعماق فضا را تقويت کرده و به بهترين شکل سيگنال هاي پيام را منتقل کنند، بسيار سنگين و در نتيجه ارسال آنها به فضا غيرممکن است.

ادامه دارد...