جهان سیارات فراخورشیدی(دنیاهای جدید پیش روی اختر شناسان)

گروه کوچکي در کويري دوردست به ميهماني آسمان ها آمده اند. صدها نقطه نوراني بر فراز سر هر يک از ما به نورافشاني مشغولند و چشم رصدگران مشتاقي را که براي يافتن آسماني پاک و به دور از آلودگي هاي نوري و غبار، کيلومترها سفر کرده اند مي نوازند.
هر يک از اعضاي گروه تلسکوپ يا دوربين دوچشمي کوچک خود را به سوي مجموعه اي از اجرام مورد علاقه خود تنظيم کرده است.
اما در گوشه اي از اين جمع تلسکوپي کوچک مشغول پرسه زدن ميان ستاره هايي است که در نگاه اول هيچ ويژگي خاصي ندارند.
او ستاره مادر منظومه اي از سياره هاي فراخورشيدي را هدف گرفته که در ميانه ميدان ديد تلسکوپ او و کنار ستاره پرنور آشنايي خانه دارند. اگرچه هيچ چيز در ميدان ديد آن تلسکوپ کوچک جز درخشش ستاره مادر ديده نخواهد شد، اما او مي داند گروهي از دانشمندان بتازگي در همان نواحي ، سياراتي را يافته اند که به دور ستاره اي غير از خورشيد آشناي ما مي گردد.

ادامه دارد...