جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: نشانه های ظهور امام مهدی «عج»علیه السلام چیست؟؟؟؟؟

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۷
  نوشته
  2
  مورد تشکر
  8 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  راهنما نشانه های ظهور امام مهدی «عج»علیه السلام چیست؟؟؟؟؟
  وقت ظهور آن حضرت معلوم نيست ، و حتى مطابق روايات كسانى كه وقت ظهوررا تعيين كنند، دروغگو شمرده شده اند.
  ولى نشانه هايىبه عنوان علائم در روايات بسيار آمده كه مربوط به مدت اندكى قبل از ظهور و مربوط بهآستانه و آغاز ظهور است ، اين نشانه ها بسيار زيادندكه معروفترين و جامعترين آنها اين است كه هرج ومرج در همه چيز دنيا مشهود مى گردد.
  سراسر جهان پراز ظلم و جور و فساد گرددچنانكه در هرانقلابى معمولا، ظلم و فساد قبل از آن ، باعث انقلاب مى گردد، اين موضوع در ضمن يكروايت جامع بطور مشروح بيان شده و امام صادق عليه السلام آن را در 119 ماده بيانكرده است و اينك ترجمه روايت :
  حضرت امام صادق عليه السلام به يكى از يارانشفرمود:
  1- هرگاه ديدى : حق بميرد و طرفدارنش نابود شوند.
  2- و ديدى كه : ظلمهمه جا را گرفته .
  3- و ديدى كه : قرآن فرسوده شده و درست معنى نمى شود.
  4- وديدى كه : دين همچون ظرف تو خالى ، و بى محتوا شده است .
  5- و ديدى كه : طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
  6- و ديدى كه : كارهاى بد آشكار شدهو از آن نهى نمى شود و بدكاران بازخواست نمى شوند.
  7- و ديدى كه : چنان فسق وفجور آشكار شده كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مى كنند.
  8-و ديدى كه : افراد با ايمان سكوت كرده و سخنشان را نمى پذيرند.
  9- و ديدى كه : شخص بدكار،دروغ گويد، و كسى دروغ و نسبت نارواى او را رد نمى كند.
  10- و ديدى بچه ها،بزرگان را تحقير كنند.
  11-و ديدى كه : قطع پيوند خويشاوندى شود.
  12- و ديدىكه : بدكار را ستايش كنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
  13- و ديدىنوجوانان پسر، همان كنند كه زنان مى كنند.
  14- و ديدى كه : زنان با زنان ازدواجنمايند.
  15- و ديدى كه : مداحى دروغين از اشخاص ، زياد شود.
  16- و ديدى كه : انسانها اموال خود را در غير اطاعت خدا مصرف مى كنند و كسى مانع نمى شود.
  17- وديدى كه : افراد با ديدن كار و تلاش نامناسب مؤ منين ، به خدا پناه مى برند.
  18- و ديدى كه : همسايه به همسايه خود اذيت مى كند و از آن جلوگيرى نمى شود.
  19- وديدى كه : كافر به خاطر سختى مؤ من ، شاد است .
  20- و ديدى كه : شراب را آشكارامى آشامند و براى نوشيدن آن كنار هم مى نشينند و از خداوند متعال نمى ترسند.
  21- و ديدى : كسى كه امر به معروف مى كند خوار و ذليل است .
  22- و ديدى آدم بدكار درآنچه آن را خدا دوست ندارد، نيرومند و مورد ستايش است .
  24- و ديدى راه نيك بستهو راه بد باز است .
  25- و ديدى خانه كعبه تعطيل شده ، و به تعطيلى آن استوارداده مى شود.
  26- و ديدى كه : انسان به زبان مى گويد ولى عمل نمى كند.
  27- وديدى كه : مردان از مردان و زنان از زنان لذت مى برند، (يا مردان خود را براى مردان، و زنان خود را زنان فربه مى كنند).
  28- و ديدى كه : زندگى مرد از راه لواط وزندگى زن از راه زنا تاءمين مى شود.
  29- و ديدى كه : زنان همچون مردان براى خودمجالس (نامشروع ) تشكيل مى دهند.
  30- و ديدى كه : در ميان فرزندان ((عباس ))، كارهاى زنانگى به وجودآيد.
  31- و ديدى كه : زن براى زنا با مردان ، با شوهر خود همكارى كمك مىكنند.
  32- و ديدى كه : بيشترين مردم و بهترين خانه ها كه زنان را بر بدكارى كمكمى كنند.
  33- و ديدى كه : مؤ من ، خوار و ذليل شمرده شود.
  34-و ديدى كه : بدعت و زنا آشكار شود.
  35- و ديدى مردم به شهادت ناحق اعتماد كنند.
  36- وديدى كه : حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
  37- و ديدى كه : دين براساس ميلاشخاص معنى شود و كتاب خدا و احكامش تعطيل گردد.
  38- و ديدى كه : جرئت بر گناهآشكار شود، و ديگر كسى براى انجام آن منتظر تاريكى شب نگردد.
  39- و ديدى مؤ مننتواند نهى از منكر كند مگر در قلبش .
  40- و ديدى كه : ثروت بسيار زياد در راهخشم خدا خرج گردد.
  41- و ديدى كه : سردمداران به كافران نزديك شوند و ازنيكوكاران دور شوند.
  42- و ديدى كه : واليان در قضاوت رشوه بگيرند.
  43- وديدى كه : پستهاى مهم واليان براساس مزايده است نه براساس ‍ شايستگى .
  44- وديدى كه : مردم را از روى تهمت و يا سوءظن بكشند.
  45- و ديدى كه : مرد بخاطرهمبسترى با همسران خود مورد سرزنش قرار گيرد.
  46- و ديدى كه : مرد از بدكارگىهمسرش نان مى خورد.
  47- و ديدى كه : زن بر شوهر نيست انجام مى دهد، و به شوهرشخرجى مى دهد.
  48- و ديدى كه : مرد همسر و كنيزش را كرايه مى دهد و به غذاى پست (كه از اين راه بدست مى آورد) خشنود است .
  49- و ديدى كه : سوگندهاى دروغ به خدابسيار گردد.
  50- و ديدى كه : آشكارا قمار بازى مى شود.
  51- و ديدى كه : مشروبات الكلى بطور آشكار بدون مانع خريد و فروش ‍ مى شود.
  52- و ديدى كه : زنانمسلمان خود را به كافر مى بخشند.
  53- و ديدى كه : كارهاى زشت آشكار شده و هر كساز كنار آن مى گذرد مانع آن نمى شود.
  54- و ديدى كه : مردم محترم ، توسط كسى كهمردم از سلطنتش ترس دارند، خوار شوند.
  55- و ديدى كه : نزديكترين مردم بهفرمانداران آنانى هستند كه به ناسزاگوئى به ما خانواده عصمت عليهم السلام ستايششوند.
  56- و ديدى كه : هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش ‍ راقبول نمى كنند.
  57- و ديدى كه : در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همديگر رقابتكنند.
  58- و ديدى كه : شنيدن سخن حق بر مردم سنگين است ولى شنيدن باطل برايشانآسان است .
  59- و ديدى كه : همسايه از ترس زبان بد همسايه ، او را احترام مىكند.
  60- و ديدى كه : حدود الهى تعطيل شود و طبق هوى و هوس عمل شود.
  61- وديدى كه : مسجدها طلاكارى (زينت داده ) شود.
  62- و ديدى كه : راستگوترين مردمنزد آنها مفتريان دروغگو است .
  63- و ديدى كه : بدكارى آشكار شده و براى سخنچينى كوشش مى شود.
  64- و ديدى كه : ستم و تجاوز شايع شده .
  65- و ديدى كه : غيبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضى بعض ديگر را به آن بشارت دهند.
  66- و ديدى كه : حج و جهاد براى خدا نيست .
  67- و ديدى كه : سلطان به خاطر كافر، شخص مؤ من راخوار كند.
  68- و ديدى كه : خرابى بيشتر از آبادى است .
  69- و ديدى كه : معاشانسان از كم فروشى بدست مى آيد.
  70- و ديدى كه : خونريزى آسان گردد.
  71- وديدى كه : مرد بخاطر دنيايش رياست مى كند.
  72- و ديدى كه : نماز را سبكشمارند.
  73- و ديدى كه : انسان ثروت زيادى جمع كرده ولى از آغاز آن تا آخر زكاتشرا نداده است .
  74- و ديدى كه : قبر مرده ها را بشكافند و آنها را اذيتكنند.
  75- و ديدى كه : هرج و مرج بسيار است .
  76- و ديدى كه : مرد روز خود رامستى به شب مى رساند و شب خود را نيز به همين منوال به صبح برساند و هيچ اهميتى بهبرنامه مردم ندهد.
  77- و ديدى كه : با حيوانات آميزش مى شود.
  78- و ديدى كه : مرد به مسجد (محل نماز) مى رود وقتى برمى گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزديدهاند).
  79- و ديدى كه : حيوانات همديگر را بدرند.
  80- و ديدى كه : دلهاى مردم، سخت و ديدگانشان خشك و ياد خدا برايشان گران است .
  81- و ديدى كه : بر سركسبهاى حرام آشكارا، رقابت كنند.
  82- و ديدى كه : نماز خوان براى خودنمائى نمازمى خواند.
  83- و ديدى كه : فقيه براى دين ، فقه نمى آموزد و طالب حرام ، ستايش واحترام مى گردد.
  84- و ديدى كه : مردم در اطراف قدرتمندانند.
  85- و ديدى كه : طالب حلال ، مذمت و سرزنش مى شود و طالب حرام ستايش و احترام مى گردد.
  86- وديدى كه : در مكه و مدينه كارهائى مى كنند كه خدا دوست ندارد و كسى از آن جلوگيرىنمى كند، و هيچ كس بين آنها و كارهاى بدشان مانع نمى شود.
  87- و ديدى كه : آلاتموسيقى و لهو در مدينه و مكه آشكار گردد.
  88- و ديدى كه : مرد سخن حق گويد و امربه معروف و نهى از منكر كند ولى ديگران او را از اين كار بر حذر مى دارند.
  89- وديدى كه : مردم به همديگر نگاه مى كنند، (به اصطلاح چشم و هم چشمى مى كنند) و ازمردم بدكار پيروى نمايند.
  90- و ديدى كه : راه نيك خالى و راه روندهندارد.
  91- و ديدى كه : مرده را مسخره كنند و كسى براى او اندوهگين نشود.
  92- و ديدى كه : سال به سال بدعت و بديها بيشتر شود.
  93- و ديدى كه : مردم و جمعيتهاجز از سرمايه داران پيروى نكنند.
  94- و ديدى كه : به فقير چيزى دهند كه برايشبخندند ولى در راه غير خدا ترحم كنند.
  95- و ديدى كه : علائم آسمانى آشكار شود وكسى از آن نگران نشود.
  96- و ديدى كه : مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عملجنسى بجا مى آورند و كسى از ترس مردم از آن جلوگيرى نمى كند.
  97- و ديدى كه : انسان در راه غير خدا بسيار خرج كند ولى در راه خدا از اندك هم مضايقه دارد.
  98- و ديدى كه : عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هيچ احترامى براى آنها قائلنيستند، بلكه نزد فرزند از همه بدترند.
  99- و ديدى كه : زنها بر مسند حكومتبنشينند، و هيچ كارى جز خواسته آنها پيش نرود.
  100- و ديدى كه : پسر به پدرشنسبت دروغ بدهد، و پدر و مادرش را نفرين كند و از مرگشان شاد گردد.
  101- و ديدىكه : اگر روزى بر مردى بگذرد ولى او در آن روز گناه بزرگى مانند بدكارى ، كم فروشى، و زشتى انجام نداده ، ناراحت است .
  102- و ديدى كه : قدرتمندان ، غذاى عمومىمردم را احتكار كنند.
  103- و ديدى كه : اموال حق خويشان پيامبر صلى اللّه عليه وآله و سلم (خمس ) در راه باطل تقسيم گردد، و با آن قماربازى و شرابخوارىشود.
  104- و ديدى كه : به وسيله شراب ، بيمار را مداوا كنند، و براى بهبودىبيمار آن را تجويز نمايند.
  105 و ديدى كه : مردم در مورد امر به معروف و نهى ازمنكر و ترك دين بى تفاوت و يكسانند.
  106- و ديدى كه : سر و صداى منافقان بر پااست ولى سر و صداى حق طلبان خاموش است .
  107- و ديدى كه : براى اذن و نماز مزدمى گيرند.
  108- و ديدى كه : مسجدها پر است از كسانى كه از خدا نترسند و غيبت همنمايند.
  109- و ديدى كه : شرابخوار مست ، پيش نماز مردم شود.
  110- و ديدى كه : خورندگان اموال يتيمان ستوده شوند.
  111-و ديدى كه : قاضيان برخلاف دستورخداوند قضاوت كنند.
  112- و ديدى كه : استانداران از روى طمع ، خائنان را امينخود قرار دهند.
  113- و ديدى كه : فرمانروايان ، ميراث (مستضعفان ) را در اختياربدكاران از خدا بى خبر قرار دهند.
  114- و ديدى كه : بر روى منبرها از پرهيزكارىسخن مى گويند ولى گويندگان آن پرهيزكار نيستند.
  115- و ديدى كه : صدقه را باوساطت ديگران بدون رضاى خدا و بخاطر درخواست مردم بدهند.
  116- وقتى كه ديدى : وقت (اول ) نمازها را سبك بشمارند.
  117- و ديدى كه : هم و هدف مردم ، شكم وشهوتشان است .
  118- و ديدى كه : دنيا به آنها روى كرده .
  119- و ديدى كه : نشانه هاى برجسته حق ، ويران شده است ، در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كهاز خطرات گناه نجاتت بدهد...
  البته بايد توجهداشت ، كه اين نشانه ها هم اكنون در دنياى غرب ، در اروپا و آمريكا و حتى بعضى ازكشورهاى آفريقا و آسيا وجود دارد، شكر خدا را كه به بركت انقلاب اسلامى در ايران ،از بسيارى از اين گناهان جلوگيرى شده و مى رود كه از همه جلوگيرى شود و زمينه سازىبراى ظهور امام قائم (عج ) گردد.
  منبع : كتاب حضرت مهدى (ع) فروغ تابان ولايت اثر محمد محمدى اشتهاردى 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۹۳
  نوشته
  81
  مورد تشکر
  373 پست
  حضور
  1 روز 15 ساعت 18 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  سید حسنی از نشانه های ظهور
  بر اساس احادیث و روایات، خروج سید حسنی، ‌از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی علیه السّلام است.
  امام صادق علیه السّلام فرمودند: سید حسنی جوانی خوش سیماست که از سرزمین دیلم و قزوین برای نصرت و یاری آل محمد صلّی الله علیه و آله قیام می‌نماید و با بانگی رسا و بیانی شیوا فریاد بر می‌آورد که به یاری آل محمد صلّی الله علیه و آله برسید و از شما طلب یاری می‌کند. مردان از طالقان که شوق شدید به جهاد دارند به او پاسخ مثبت می‌دهند. [1]
  شیخ عباس قمی (ره) می‌فرماید: سید حسنی از اولاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام است. او دعوی باطل ندارد و ادعای مهدویت یا نیابت امام زمان بودن را ندارد و مردم را به نفس خود دعوت نمی‌کند و از شیعیان مخلص ائمه اثنی عشر و تابع دین حق است و در بین مردم مطاع و بزرگ است و در گفتار و کردار موافق با شریعت حقّه‌ی خاتم الانبیاء محمد صلّی الله علیه و آله است، در زمان او کفر و ظلم، عالم را فراگرفته است و مردم از دست ستمگران و فاسقان در اذیت و آزار به سر می‌برند. در چنین شرایطی سید حسنی برای نصرت دین استغاثه می‌کند و مردم او را اجابت نماید. [2]

  سید حسنی، پس از دوران طولانی، زمام امور مناطقی را به دست می‌گیرد و اندکی پیش از ظهور به سوی عراق وکوفه می‌رود و از دیلم و قزوین تا کوفه زمین را از لوث وجود ظالمان پاک می‌کند و سرانجام کوفه را محل اقامت خویش قرار می‌دهد؛ مدتی در کوفه اقامت می‌نمایند و سپس خبر ظهور مهدی (عج) به ایشان می‌رسد، سید با یارانش به محضر حضرت مشرف می‌شوند و از آن حضرت مطالبه‌ی دلایل امامت و موارث انبیاء را می‌نماید.
  امام صادق علیه السّلام می فرماید: به خدا سوگند که آن جوان، حضرت را می‌شناسد و می‌داند که او برحق است، لکن مقصودش این است که حقیقت او را بر مردم و یارانش روشن کند، سپس حضرت دلایل امامت و مواریث انبیاء را برای او ظاهر می‌نماید و معجزاتی از او صادر می‌شود.
  در آن هنگام، سید حسنی و یارانش با آن حضرت بیعت می‌کنند، مگر چهل هزارنفر که قرآنها با خود دارند و معروف به «زیدیه» می‌باشند که از بیعت امتناع می‌ورزند. [3]

  كار برادر مومنت را به نيكوترين وجهش حمل نما، مگر آنكه خلافش را يقين كني. پس تا زماني كه مي تواني كار او را حمل به خير كني، حق نداري حتي نسبت به يك كلمه كه از برادر مومنت شنيدي سوء ظن ببري(پیامبر ص کشف الریبه)


 3. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۹۳
  نوشته
  81
  مورد تشکر
  373 پست
  حضور
  1 روز 15 ساعت 18 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  بیعت و میثاق سید حسنی، و یارانش بعد از قیام، با حضرت مهدی علیه السّلام در عراق و کوفه از مسلمات است، امام علی علیه السّلام فرمودند: حضرت مهدی (عج) بعد از قیام همراه لشکر خویش از مکه به طرف عراق حرکت می‌نماید. آن گاه سید حسنی با دوازده هزار نفر به آن حضرت ملحق می‌گردد و حضرت به سید حسنی می‌فرماید: من از تو به امر حکومت سزاوارترم، سید در جواب می‌گوید: دلیل و برهان تو چیست؟ حضرت به پرنده‌ای در آسمان اشاره می‌کند، پرنده به کتف مبارک حضرت فرود می‌آید و عصای خود را در زمین فرو می‌برد و عصا سبز می‌شود و شاخ و برگ می‌آورد، آن گاه سید حسنی لشکر خود را تسلیم حضرت می‌نماید و حسنی پرچمدار و فرمانده‌ی لشکر حضرت می‌گردد. [4]
  امام باقر علیه السّلام نیز فرموده‌اند: «حضرت مهدی وارد کوفه می‌شود و سه پرچم آن جا به اهتزاز است و در برابر حضرت مهدی تسلیم می‌گردند، یکی از آن سه پرچم، پرچم سید حسنی است.» [5]


  پی‌نوشت‌ها:
  [1] محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، موسسه الوفاء بیروت، ج 53، ص 15.
  [2] شیخ عباس قمی، منتهی الامال، انتشارات فراروی، 1381، ص 1317.
  [3] محمد باقر مجلسی، پیشین.
  [4] ابن طاووس، الملاحم و الفتن، منشورات الرضی، ص 164، باب 79.
  [5] محمد باقر مجلسی، پیشین، ج 53، ص 15 ـ 16.

  كار برادر مومنت را به نيكوترين وجهش حمل نما، مگر آنكه خلافش را يقين كني. پس تا زماني كه مي تواني كار او را حمل به خير كني، حق نداري حتي نسبت به يك كلمه كه از برادر مومنت شنيدي سوء ظن ببري(پیامبر ص کشف الریبه)


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. جمع بندی چرا خداوند بابت کار نکرده عذاب میکند؟؟؟؟؟
  توسط منتظر منتقم فاطمه(س) در انجمن سایر موارد
  پاسخ: 32
  آخرين نوشته: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰, ۱۹:۱۶
 2. چرا سن ازدواج در کشور ما بالا رفته؟؟؟؟؟
  توسط حمید رضا در انجمن مسائل خانواده
  پاسخ: 101
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵, ۰۹:۴۲
 3. چرا از نامهای مقدس برای ساخت جک و ضرب المثلهای بی محتوا استفاده میشود؟؟؟؟؟
  توسط منتظر منتقم فاطمه(س) در انجمن سایر مباحث اعتقادی در قرآن
  پاسخ: 27
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۰۶/۰۷, ۱۵:۲۵
 4. چرا شیعه شدن بار دیگر جرم شده؟؟؟؟؟
  توسط mohebbe mother در انجمن دشمن شناسی
  پاسخ: 134
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۷/۱۷, ۱۵:۲۷
 5. شما هم اين رو قبول داريد؟ آیا این از خرافات هست؟؟؟؟؟
  توسط شیعه زهرا در انجمن ساير موارد
  پاسخ: 31
  آخرين نوشته: ۱۳۸۸/۰۹/۰۹, ۱۷:۴۵

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود